Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 9-te ćwiczenia: Statut zobowią…zań niewynikają…cych z czynności prawnych

Kazusy znajdą… Państwo tutaj

Materiały

  1. Wyrok ETS w sprawie C-412/10 Homawoo [Współpraca są…dowa w sprawach cywilnych - Prawo właściwe dla zobowią…zań pozaumownych - Rozporzą…dzenie (WE) nr 864/2001 - Zakres zastosowania ratione temporis]
  2. Opinia rzecznika generalnego Nielsa Wahla w sprawie C-350/14 Lazar [prawo właściwe dla roszczeń osób pośrednio poszkodowanych w wyniku śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym - wykładnia art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rzym II]
  3. Wyrok angielskiego England and Wales High Court (Queen’s Bench Division) z 6.10.20014 r. w sprawie Winrow v Hemphill & Anor [2014] EWHC 3164 (QB) [wykładnia art. 4 rozporządzenia Rzym II] - link do wersji angielskiej (polska w trakcie tłumaczenia)