Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 8-me ćwiczenia: Statut kontraktowy

Kazusy:
1) konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
1) wybór statutu kontraktowego
3) prawo właściwe dla zobowiązań umownych
4) prawo właściwe dla umów ubezpieczenia (diagram, gotowe rozwiązania)

Przydatne materiały:

  1. Wyrok SN z 17.9.2014, I CSK 555/13 [Rozporządzenie Rzym I - Art. 6 ust. 2 rozporządzenia - Wybór prawa dla umów konsumenckich - OWU - Klauzule niedozwolone]
  2. Wyrok ETS w sprawie C-133/08 ICF [Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowią…zań umownych - Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa - Umowa czarterowa - Łączniki - Możliwość rozszczepienia statutu kontraktowego]
  3. Wyrok ETS w sprawie C-29/10 Koelzsch [Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych - Umowa o pracę - Wybór dokonany przez strony - Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mającego zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa - Określenie tego prawa - Pojęcie państwa, w którym pracownik "zazwyczaj świadczy pracę" - Pracownik świadczący pracę w więcej niż jednym umawiającym się państwie]
  4. Wyrok ETS w sprawach poł. C-585/09 Pammer i C-144/09 Hotel Alpenhof [Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych - Artykuł 15 ust. 1 lit. c) i ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 - Umowy zawarte przez konsumentów - Pojęcie działalności 'kierowanej' do państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania - Kryteria - Dostępność strony internetowej]
  5. Glosa - M. Pilich, PPC 2011/3 = GPR 2011/4

  6. Do umów ubezpieczenia, zob. M. Pilich, Law Applicable to Insurance Contracts in the Light of the Rome I Regulation STUDIA IURIDICA 2011 t. 53
  7. Wykaz konwencji obowiązujących w Państwach członkowskich, które mają pierwszeństwo przed rozporządzeniem Rzym I
  8. Wyrok ETS w sprawie C-384/10 Voogsgeerd [Umowa o pracę - Artykuł 6 konwencji rzymskiej - pojęcie 'przedsiębiorstwa' pracodawcy jako istotnego dla wskazania prawa właściwego]
  9. Wyrok ETS w sprawie C-64/12 Schlecker [Umowa o pracę - Prawo właściwe w braku wyboru prawa - artykuł 6 konwencji rzymskiej - możliwość zastosowania klauzuli korekcyjnej]