Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 6-te ćwiczenia: Statut personalny osób fizycznych i prawnych

Wykłady:

 1. Wykład 5. Statut personalny osób fizycznych
 2. Wykład 6. Statut personalny osób prawnych

Kazusy:

 1. Statut personalny osób fizycznych/Statut personalny - dodatkowy kazus
 2. Prawo właściwe dla osób prawnych

Materiały

 1. Wyrok franc. Sądu Kasacyjnego z 16.1.1861 r. w sprawie Lizardi [osoba niezdolna do czynności prawnych według legis patriae cudzoziemca-dobra wiara osoby dokonującej czynności prawnej-wyjątek od właściwości statutu personalnego]
 2. Wyrok Sądu Najwyższego z 15.4.2011 r., III CSK 223/10 [podwójne obywatelstwo Polaka-konwencja bilateralna o obrocie prawnym-niestosowanie zasady wyłączności obywatelstwa polskiego]
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.1975 r., III CRN 53/75 [konwencja bilateralna o obrocie prawnym-łącznik miejsca stałego (zwykłego) pobytu]
 4. Wyrok ETS z 5.11.2002 r., C-208/00 Überseering BV przeciwko Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) [prawo UE - łącznik siedziby rzeczywistej - odmowa uznania osobowości prawnej spółki z o.o. prawa holenderskiego w RFN - swoboda przedsiębiorczości - wpływ na prawo prywatne międzynarodowe i prawo procesowe państw członkowskich]
 5. Wyrok ETS z 16.12.2008 r., C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt [prawo UE - przeniesienie siedziby spółki przy zachowaniu statusu osoby prawnej państwa utworzenia - swoboda przedsiębiorczości - wpływ na prawo prywatne międzynarodowe i prawo procesowe państw członkowskich]
 6. Wyrok ETS z 12.7.2012 r., C-378/10 VALE Építési kft [prawo UE - transgraniczne przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - swoboda przedsiębiorczości - wpływ na prawo prywatne międzynarodowe]
 7. Wyrok TSUE z 25.10.2017 r., C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., w likwidacji [Przeniesienie statutowej siedziby, któremu nie towarzyszy przeniesienie rzeczywistej siedziby – Odmowa wykreślenia z rejestru handlowego – Przepisy krajowe uzależniające wykreślenie z rejestru handlowego od rozwiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego – Zakres stosowania swobody przedsiębiorczości – Ograniczenie swobody przedsiębiorczości – Ochrona interesów wierzycieli, wspólników mniejszościowych i pracowników – Zwalczanie praktyk stanowiących nadużycie]
 8. K. Oplustil, Łącznik siedziby spółki w nowym prawie prywatnym międzynarodowym, KPP 2011 z. 3, s. 635 i n.
 9. M. Pilich, Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2012/3, s. 599 i n.