Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 5-te ćwiczenia: Klauzula porządku publicznego, obejście prawa, dostosowanie, stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa

4-ty wykład z p.p.m.

Kazusy:

  1. Klauzula porządku publicznego
  2. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
  3. Obejście prawa
  4. Stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa

Przydatne materiały:

Wyrok franc. Sądu Kasacyjnego z 18 marca 1878 r., sprawa księżnej de Bauffremont [obywatelstwo kobiety zamężnej - separacja we Francji - ponowne małżeństwo za granicą - odmowa uznania skutków prawnych naturalizacji za granicą w sferze stosunków cywilnoprawnych - obejście prawa prywatnego międzynarodowego]
Uchwała SN z dnia 20 stycznia 1983 r., III CZP 37/82 [małżeństwo Polki z cudzoziemcem - postępowanie o zwolnienie od obowiązku przedłożenia w USC dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa - zakaz zawierania małżeństw z cudzoziemcami - klauzula porządku publicznego - skutek dozwalający i negatywny klauzuli]
Postanowienie SA w Katowicach z 20 sierpnia 2009 r., I ACa 410/09 [rozwód 'talaq' wg prawa egipskiego - odmowa uznania w Polsce - klauzula porządku publicznego - ochrona trwałości małżeństwa - równouprawnienie małżonków bez względu na płeć]
Wyrok SN z 6 kwietnia 2017 r., III CSK 174/16 [Weksel własny - zabezpieczenie pożyczki - wybór prawa obcego - odsetki i kara umowna w wysokości przekraczającej odsetki maksymalne według prawa polskiego - art. 359 k.c. jako przepis wymuszający swoje zastosowanie]
M.A. Zachariasiewicz, O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie, <">Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego<"> 2010, t. 7, s. 9-43
Wyrok TSUE (trzecia izba) z dnia 17 października 2013 r., C-184/12 United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV przeciwko Navigation Maritime Bulgare [Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych – Artykuł 3 i art. 7 ust. 2 – Swoboda wyboru prawa przez strony – Granice – Przepisy wymuszające swoje zastosowanie – Dyrektywa 86/653/EWG – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Umowy sprzedaży lub kupna towarów – Rozwiązanie umowy przedstawicielstwa handlowego przez zleceniodawcę – Dokonujące transpozycji przepisy krajowe przewidujące ochronę wykraczającą poza wymogi minimalne dyrektywy i przewidujące również ochronę przedstawicieli handlowych w ramach umów świadczenia usług]
Wyrok TSUE (wielka izba) z dnia 18 października 2016 r., C-135/15 Republik Griechenland przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi [Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Prawo właściwe dla umowy o pracę – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 – Artykuł 28 – Zakres stosowania ratione temporis – Artykuł 9 – Pojęcie „przepisów wymuszających swoje zastosowanie” – Stosowanie wymuszających swoje zastosowanie przepisów państw członkowskich innych niż państwo sądu – Ustawodawstwo państwa członkowskiego przewidujące obniżenie wynagrodzeń w sektorze publicznym ze względu na kryzys budżetowy – Obowiązek lojalnej współpracy]