Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 2-gie ćwiczenia: Budowa normy kolizyjnej, łączniki, kwalifikacja pojęć prawnych

Ci z Państwa, którym odpowiada lektura mojego wykładu ppm, mogą ją tutaj kontynuować

Kazusy z łączników personalnych dla osób fizycznych znajdą Państwo tutaj.

Do budowy normy kolizyjnej - warto przeanalizować teksty:

H. Trammer, Z rozważań nad strukturą normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego (Studia Cywilistyczne t. XIII/XIV, Kraków 1964, s. 399 i n.).
H. Trammer, O tak zwanych "jednostronnych normach" międzynarodowego prawa prywatnego (Studia Cywilistyczne t. II, Kraków 1963, s. 119 i n.).
A. Mączyński, Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego (w: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 231 i n.).

Warto również uzupełnić wiedzę korzystając z fragmentu podręcznika autorstwa K. Bagan-Kurluty (wyd. 3, C.H. Beck Warszawa 2011).


Kwalifikacja pojęć prawnych

Oto skan słynnego artykułu F. Kahna pt. Gesetzeskollisionen : Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts (Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 1891, t. 30, s. 1 i n.).
Tutaj znajduje się całość w formacie pdf.

Oto skany innych historycznych artykułów:

 1. E. Bartin, De l'impossibilité d'arriver à la suppression définitive des conflits de lois (Journal Clunet du droit international privé 1897 (24), s. 225-255, 466-495 i 720-738).
 2. E. Rabel, Das Problem der Qualifikation (Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1931 (5), s. 241-288)

 • E.G. Lorenzen, The Qualification, Classification, or Characterization Problem in the Conflict of Laws (Yale Law Journal 1941 (50), s. 743-761)
 • V. Allarousse, A Comparative Approach to the Conflict of Characterization in Private International Law, (Case Western Reserve Journal of International Law 1991 (23), s. 479-516)
 • Kazusy znajdą Państwo tutaj.


  A tutaj zadanie dla odważnych.

  Przydatne materiały:

  1. wyrok SN 25.02.1999, I CKN 1032/97, Lex 50758 [umowa z kontrahentem zagranicznym-znaczenie elementu obcego-wymóg stosowania prawa wskazanego przez ppm]
  2. wyrok SN 27.04.2001, V CKN 228/00, niepubl. [wykazanie okoliczności stanowiącej element obcy w stanie faktycznym-rozkład ciężaru przytoczeń i dowodu]
  3. wyrok SN 13.03.2014, I CSK 274/13, niepubl. [pobyt zwykły za granicą jako element obcy w stanie faktycznym-kwalifikacja pod zakres statutu deliktowego bądź kontraktowego]